พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวช.) โดยมี นายอภัย  จันทนจุลกะ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
 
07.00 น.  -นักศึกษารายงานตัว บริเวณชั้นล่าง อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
07.30 น.  -นักศึกษาตั้งแถว ชั้นล่าง อาคาร 40 ปี ศรีปทุม พร้อมขึ้นห้องประชุม
08.00 น.   -นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
               -ฝึกซ้อมพิธีการ
10.00 น.   -ประธานในพิธี ท่านอภัย  จันทนจุลกะ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถึงบริเวณพิธีฯ
               ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน
               นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรตามลำดับ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
               วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
               -ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตน
               -ประธานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
               -ประธานเดินทางกลับ
               -แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
               -คณาจารย์ทุกสถาบันตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริเวณลานโถง ชั้นที่ 1
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี