พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับ ปวส.)  โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561  เวลา 06.30 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
 
กำหนดการ
06.30 น. -  นักศึกษารายงานตัว บริเวณชั้นล่าง  อาคาร ๔๐ ปี
07.30 น. -  นักศึกษาตั้งแถวพร้อมขึ้น ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
08.00 น. -  ซ้อมรับประกาศนียบัตร
09.30 น. - อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค
10.00 น. - ประธานในพิธี ท่านพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ถึงบริเวณพิธี
               (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
             - ประธานนั่งเก้าอี้
             - ผู้อำนวยการ มอบสูจิบัตร
             - นายเชาวรัตน์  เชาวน์ชวานิล นายกสภาวิทยาลัยกลุ่มอาชีวศึกษาเครือไทย-เทค
               กล่าวรายงาน
             - นางสาวนริศรา  ยะรังวงค์  กล่าวเบิกตัวนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา
               เข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
             - ประธานมอบประกาศนียบัตร ตามลำดับ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
               วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น
               วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ พิจิตร
               วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
             - ผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณ
             - ประธานกล่าวให้โอวาท  (จบโอวาท ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
             - ประธานเดินทางกลับ
             - แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
             - คณาจารย์ทุกสถาบันตั้งแถวแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริเวณลานโถง ชั้นที่ ๑
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี