เชิดชูคนดี! ม.ศรีปทุม มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2559

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 ท่าน  เชิดชูคนดี แบบอย่างคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

UploadImage

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแบบอย่างคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมเป็นเกียรติประวัติแก่ ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ในงานพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิต รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
 
โดยมีรายนามผู้เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

พ.อ.(พิเศษ) ดร.ธนาธิป  สว่างแสง                  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านบริหาร
 
UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์  โสมณวัตร  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ 

UploadImage

นายศักดา  คล้ายร่มไทร  คณะนิติศาสตร์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

UploadImage

นายชุณหพร สมิตสุวรรณ  คณะบัญชี 
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจภาคเอกชน

UploadImage

นายอภิชาต  วรรณกูล    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจภาคเอกชน

UploadImage

นายธิตินัย  พาติกบุตร    คณะนิติศาสตร์ 
ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง

UploadImage

นายพงศ์รัฐ  พลาพงศ์    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง


UploadImage

นางสาวพรรณวิภา  บูรณดิลก  วิทยาลัยนานาชาติ 
ศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง

UploadImage

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง เป็นรางวัลที่มอบให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความขยันหมั่นเพียรและอดทนจะประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในด้านการทำงานและสังคม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอด ทั้งยังเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง

UploadImage

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้ความสำคัญทั้งในด้านการศึกษาและการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพในทุกสาขาอาชีพ ออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติแล้วจำนวนมากมาย ยังมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อชาวศรีปทุมเป็นอย่างยิ่ง

UploadImage

UploadImage