SPU ทัศนศึกษาท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6

UploadImage
 

SPU  ทัศนศึกษาท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานท่าอากาศยานทหารของกองบิน6 กองทัพอากาศดอนเมือง

อีกหนึ่งกิจกรรมในรายวิชา IAB221 การดำเนินงานและจัดการท่าอากาศยาน ที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากตัวจริง
 และประสบการณ์จริง วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะและองค์ประกอบที่มีความจำเป็นในด้านต่างๆของท่าอากาศยาน
ตามที่ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีมาแล้ว

วันที่ 13 มีนาคม 2561
ณ ท่าอากาศยานทหารของกองบิน6 กองทัพอากาศดอนเมือง

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม