บัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง "หลักการและแนวคิดที่สำคัญด้านการเงินและ การบัญชีของสหกรณ์"

UploadImage
 

บัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

"หลักการและแนวคิดที่สำคัญด้านการเงินและ
การบัญชีของสหกรณ์"

โดย...คุณรัตติยา สวัสดี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคาร 40 ปีศรีปทุม