บัญชี SPU Professional บรรยายหัวข้อ "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์"

UploadImage
 

บัญชี SPU Professional

อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ และอาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ บรรยายหัวข้อ "การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์" ให้กับผู้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561