เตรียมความพร้อม! เด็กม.ศรีปทุมโกอินเตอร์ “ไปสหกิจศึกษาต่างประเทศทำอย่างไร”

UploadImage
 

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่การปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

UploadImage
 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น3 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ไปสหกิจศึกษาต่างประเทศทำอย่างไร” โดย อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในการเตรียมตัวไปสหกิจศึกษาต่างประเทศ แก่นักศึกษาSPUที่เข้าร่วมโครงการฯ 

UploadImage

อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์  มีการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society)ที่มีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งความร่วมมือและนานาชาติ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มประเทศและกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งจากการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นสากลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังยุคโลกาภิวัฒน์ จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดสหกิจศึกษานานาชาติที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 
UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ  สร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักศึกษาและเพื่อเป็นที่ประทับใจสำหรับผู้ร่วมงาน อีกทั้งได้สะท้อนถึงคุณภาพของการผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย 


UploadImage

UploadImage