คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10 ปูทางส่งเสริมนักศึกษาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage
 

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอบรมในการให้ความรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ลงนามร่วมกับ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และนางรัตติยา สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10  ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

UploadImage

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กล่าวว่า  การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการอบรมในการให้ความรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมร่วมมือในการผลิตบัณฑิตบัญชีคุณภาพตอบสนองความต้องการในวิชาชีพการบัญชี และส่งเสริมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกันอีกด้วย

UploadImage

ติดต่อ คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 
โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375   เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
#บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #spuacc #บัญชีนัมเบอร์วัน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วรายได้สูง มีงานทำ 100% #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU