เปิดมุมมอง! เด็กธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม เรียนรู้ความสัมพันธ์ธุรกิจโรงแรมและสายการบิน

UploadImage
 

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดมุมมองในการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน SPU ด้วยการจัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ  Mr.Gerald Hougardy Hotel Manager และ คุณพีร จารุปราณ Front Office Manager Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Bangkok มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสายการบิน ให้แก่นักศึกษา

UploadImage

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในรายวิชา ALB200 บัณฑิตในอุดมคติทางอุตสาหกรรมการบิน ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสายการบิน” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษMr.Gerald Hougardy Hotel Manager และ คุณพีร จารุปราณ Front Office Manager Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Bangkok มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ใหแก่นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน ได้รับฟังเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไป โดยมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่วิทยากรทั้ง2ท่าน ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

ติดต่อ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267  
โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247   เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #ธุรกิจการบินSPU