นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. รหัส 56-60 เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค 2/2560

UploadImage
 

​มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค 2/2560
นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. (รหัส 56-60) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.30 - 16.00 น. ชั้น 1 โซน C อาคาร 11
ลิงค์กำหนดการเซ็นแบบ 2/2560 : https://goo.gl/fDVihe

#หมายเหตุ
1. #นักศึกษาจะต้องนำบัตรประชาชนพร้อมสำเนามาเพื่อเข้าระบบการพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน
2. กำหนดการนี้เฉพาะผู้กู้ยืมฯ กยศ./กรอ. ทุกคนที่ผ่านการอนุมัติและยื่นแบบในระบบ e – studentloan ภาค 2/2560 แล้ว
3.ให้นศ.ดำเนินการบันทึกเลขที่ใบเสร็จให้เรียบร้อยก่อนวันเซ็นแบบฯ โดยให้บันทึกค่าเล่าเรียนเฉพาะที่กองทุนกู้ยืมฯ ออกให้เท่านั้น
ยื่นแบบคลิก : https://goo.gl/bXB3BO
4. กรณีนักศึกษามีใบเสร็จการลงทะเบียนมากกว่า 1 ใบ ให้บันทึกข้อมูลเลขที่ใบเสร็จใบแรกเป็นหลัก และจำนวนเงินค่าเล่าเรียนเฉพาะที่กองทุนกู้ยืมฯ ออกให้บวกรวมทั้งหมด
5. นักศึกษาที่เปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล ให้นำสำเนาเอกสารเปลี่ยน ชื่อ หรือ นามสกุล มาแนบด้วย
6. ค่าครองชีพของนศ. จะได้รับการโอนเงินภายหลังเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาค 2/2560 ประมาณ 45 วันทำการ


คลิกเพิ่มเติม Facebook สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU