สนุกสนานกับการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์! By Tech Talk @ IT SPU

UploadImage
 

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการอบรม หลักสูตร Tech Talk by School of Information Technology #1 ในรายวิชา BCS486 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560  ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สนใจทั่วไปได้รับฟัง  ด้วยการบรรยายพิเศษ ”แนะนำการเรียนการสอน” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และความรู้ด้าน Tech Startup อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของนักศึกษาระหว่างสาขาวิชาและคณะต่างๆและนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้ทั้งสาระความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

UploadImage

ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าโครงการ Tech Talk @ IT SPU  จะจัดให้มีการบรรยายสุดพิเศษเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 14.30 น. ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 30 เมษายน 2561 โดยจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวคิด ผ่านมุมมองใหม่ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการรับฟัง  เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยกันนะคะ

UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196 
อีเมล์ : spu.it2012@gmail.com  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/spu.informatics
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรีปทุม # Tech Talk # Tech Talk @ IT SPU  

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage