ม.ศรีปทุมรุก! ภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง จับมือ LOXSIM MOU พัฒนางานวิจัยด้านโลจิสติกส์ และวิศวกรรม ปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพ ตอบโจทย์ Thailand 4.0

UploadImage
 

UploadImage

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม โดยใช้เทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องฝึกขับรถบรรทุกจำลองที่อยู่บนแพลตฟอร์ม 6DOF ให้การเคลื่อนไหวเสมือนจริง เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมกันผลิตบัณฑิตคุภาพสู่ตลาดภาคอุตสาหกรรม Thailand 4.0  

UploadImage

(9 ม.ค.61) ณ  ห้องประชุม LOXSIM Driving Simulation Center บางเขน กรุงเทพฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4จากขวา)พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธริณี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ที่2จากขวา) ,ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน(ที่3จากขวา) และ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี(ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณวรรษิษฐ์ จาติกวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด (ที่4จากซ้าย) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนาและผลิตบัณฑิตในโครงการฯ โดยใช้เทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องฝึกขับรถบรรทุกจำลองที่อยู่บนแพลตฟอร์ม 6DOF ให้การเคลื่อนไหวเสมือนจริง เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาระบบขนส่ง Thailand 4.0 ของประเทศและการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่ตลาดภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกันต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง (LOXSIM Driving Simulation Center)และทดลองใช้เครื่องฝึกขับรถบรรทุกจำลองที่อยู่บนแพลตฟอร์ม 6DOF ให้การเคลื่อนไหวเสมือนจริงอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ทั้งนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดการเรียนการสอนในด้านโลจิสติกส์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1518   อีเมล์ : siriporn.si@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/logistics/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/CLS.SPU/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2147,2157,1315,1329,1202   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2147  
อีเมล์ : engineering@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/engineer/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/EngineeringSripatum/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #MOU  #ความปลอดภัยบนท้องถนน#การขับขี่ #ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง #วิจัย

UploadImage

UploadImage