ม.ศรีปทุม รุกการศึกษาชาติ! ตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน

UploadImage
 

UploadImage

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 (KM : Outcome based Esucation @SPU) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมร่วมกำหนดผลลัพธ์การศึกษาของนักศึกษาSPU ตอบโจทย์พัฒนาการศึกษา Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU เป็นประธานในโครงการฯ ณ ห้อง
ออดิทรอเรียม 1  ชั้น14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
UploadImage


ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในงานโครงการสัมมนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องออดิทรอเรียม 1  ชั้น14 อาคาร 40ปีศรีปทุม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรม Think – Pair – Share และ Small Group Discussion โดย ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน และผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยการบรรยายสุดพิเศษ มุมมองของความเป็นครู เรื่อง “โลกเปลี่ยน..ครูปรับ” โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และการบรรยายเรื่อง “การออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาSPU โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “จดหมายจากใจครูผู้สอน..สรุปกิจกรรม” โดย ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อร่วมกำหนดผลลัพธ์ของการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม สู่การพัฒนาการศึกษาตอบโจทย์การศึกษา Thailand 4.0   

UploadImage

ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า  จากการศึกษาในโลกปัจจุบันเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีการเรียนรู้ที่ต่างกัน การศึกษาต้องยึดหลักให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24(2) และ (3) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การฝึกทักษะ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น การจัดการศึกษาหรือการสอนจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนเติบโตและเจริญงอกงามทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม


UploadImage

การสอนเป็นวิธีที่จะให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผู้เรียน เนื่องจากการสอนมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีสอนเหมาะสมกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชานั้น ๆ ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ขนาดห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ จานวนนักศึกษา เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนหรือครู อาจารย์ที่จะต้องตัดสินใจเลือกวิธีสอนอย่างไรที่จะเหมาะสม พัฒนาการสอน รวมทั้งการนาเทคนิคต่าง ๆ หรือวิธีการนาเสนอที่จะมากระตุ้นและเร้าความสนใจให้แก่ผู้เรียน โดยทั้งนี้ ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมไปพร้อมกัน


UploadImage

ด้วยตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาการสอน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน หน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน: พัฒนาแนวคิดเพื่อเปลี่ยนห้องเรียนสู่ห้องเรียนรู้ ให้แก่อาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย


UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU 

UploadImage