ค่ายอาสาพัฒนาชนบท SPU “33ปี อาสา สานฝัน” รร.บ้านหนองตอตะเคียน จ.สระบุรี

UploadImage
 

UploadImage

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ SRIPATUM USR จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมช่วงปิดภาคเรียน โครงการ "33 ปี อาสา สานฝัน” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ชนบท ปรับปรุงอาคารเรียน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ จัดทำสวนพฤกษศาสตร์ ทำป้ายและปลูกต้นไม้พร้อมพืชผักสมุนไพรชนิดต่างๆ อาทิ ฟ้าทลายโจร หว่านหางจรเข้ ขิง ข่า ฯลฯ รวมทั้งการให้ความรู้เแก่ประชาชนในพื้นที่
 
UploadImage

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตและความหวังของประเทศชาติที่ทุกส่วนต้องเอาใจใส่ให้ความสำคัญ  แต่เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน   ทำให้นักศึกษาดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัว ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและอาจลืมเรื่องความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่และเสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างยิ่ง
 
UploadImage

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการเป็นผู้นำที่เสียสละ  มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและชัดเจนมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท  ซึ่งจะเป็นเวทีที่ช่วยสร้าง และกลั่นกลองบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  และเป็นแบบอย่างต่อสังคม
 
UploadImage

และในโอกาสนี้ทางชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับ SRIPATUM USR  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ "33 ปี อาสา สานฝัน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยจะทำการปรับปรุงอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อนักเรียนและปรับปรุงแปลงสวนพฤกษศาสตร์ สมุนไพร,แปลงผัก ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและคุณครูได้ใช้ประโยชน์จากผลิตผลจากพืชผักสมุนไพรที่ปลูกได้เอง และทางชมรมค่ายอาสาฯยังได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นโดยจะนำความรู้พื้นฐานจากการเรียนรู้ มาเผยแพร่และแนะนำให้ใช้พืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป   ณ  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 
UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร.0-2579-1111 ต่อ1002,1124,1125,1126,1118,1184-5,1000 โทรสาร 0 2579 4666  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/   หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU