นักศึกษานำเสนอผลงานจากการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30

UploadImage
 

เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

นักศึกษานำเสนอผลงานจากการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคาร 30ปีศรีปทุม