SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัด Event อย่างไร ถึงโดนใจลูกค้า คุณณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์

UploadImage
 

SPU  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัด Event อย่างไร ถึงโดนใจลูกค้า  คุณณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์
General Manager & Co-Founder บริษัท Muse Coperation
บริษัทในเครือ CMO Group ที่เป็นบริษัทรับจัดงาน Event ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ให้เกียรติมาบรรยาย
ให้ความรู่แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ในรายวิชา HTI200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ในหัวข้อ "การจัดงาน Event เพื่อดึงความสนใจของลูกค้าในปัจจุบัน" มีการบรรยายและจัด Workshop ในหัวข้อ
"Experiential marketing" ให้นักศึกษาได้ออก idea และ present นำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน เพื่อฟัง comment
จากพี่ๆ ทีมงานจัด Event จาก Muse coperation

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม