SPU : “ศรีปทุม”รุก! จับมือ “NITTO” สิงคโปร์ ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม Thailand 4.0

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Nitto Denko Asia Technical Centre Pte. Ltd. (Singapore) ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและผลิตงานวิจัย และนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเพื่อส่งเสริมให้เกิคความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างกิจกรรมต่างๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับภาคอุตสาหกรรม

UploadImage

ณ  Board Room  ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม  กับ บริษัท Nitto Denko Asia Technical Centre Pte. Ltd. (Singapore) โดย ดร.วิศิษฐ ทวีปรังสีพร กรรมการผู้จัดการ และคุณศุภสิทธิ์ ชูวัสวัต Managing Product Engineer  เป็นตัวแทน บริษัท Nitto Denko Asia   Technical Centre Pte. Ltd. (Singapore) ร่วมกับ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯและเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและผลิตงานวิจัย และนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมและเพื่อส่งเสริมให้เกิคความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างกิจกรรมต่างๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัย และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ของประเทศไทยและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมปฎิบัติงานได้จริง

UploadImage

UploadImage

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฬนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองคืกรระหว่างประเทศ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยศีปทุม เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Nitto Denko Asia Technical Centre Pte. Ltd. (Singapore) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดให้มีโครงการ “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Nitto Denko Asia Technical Centre Pte. Ltd. (Singapore)” ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีความมั่นคงและมีชื่อเสียงการได้มีโอกาสร่วมมือทางวิชาการด้วย ย่อมจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะฯและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแน่นอน

UploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195  โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196 
อีเมล์ : spu.it2012@gmail.com  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/spu.informatics
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศม.ศรีปทุม
 
UploadImage

UploadImage