ขยายเวลาไว้ทุกข์ วันที่ ๑๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

UploadImage
 

หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ
ลอดุลยเดช (ในหลวง ร.๙)
วันที่ ๒๕ - ๒๙ ต.ค.๒๕๖๐

และขยายเวลาไว้ทุกข์  วันที่ ๑๓ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
คลิกเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/page/58/th