ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

UploadImage
 

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ  ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560  วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
เวลา 08.00 น.  ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

09.00 น.    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน ณ ห้องพิธี
09.00 น.    คณาจารย์ พร้อมกัน ณ ห้องพิธี
09.15 น.    ประธานพิธีและผู้บริหารพร้อมกันหน้าลิฟท์ ชั้น 5
09.20 น.    ขบวนธงนำประธานและผู้บริหารเข้าสู่ห้องพิธี
                ประธานพิธี รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม รองอธิการบดี และผู้บริหาร เข้าสู่ห้องพิธี
09.30 น.    พิธีไหว้ครู
-    ผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวคำไหว้ครู
-    ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มอบมาลัยไหว้ครูแด่ผู้บริหาร
-    ผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ และสโมสรนักศึกษามอบพานไหว้ครูแด่ผู้บริหาร
-    ผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ มอบมาลัยไหว้ครูแด่คณาจารย์
-    ประธานพิธี เจิมหนังสือและตำราเรียน
     ระหว่างนั้นนักร้องคอรัสร้องเพลงไหว้ครู เพลงพระคุณที่สาม และดนตรีไทย
     บรรเลงเพลงจนเสร็จสิ้นพิธี
-    นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณ
-   ประธานพิธี ให้โอวาทแก่นักศึกษา
-    เสร็จสิ้นพิธี

หมายเหตุ :   1.  การแต่งกายผู้บริหารและคณาจารย์: สวมชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
                 2. การแต่งกายนักศึกษา
                     -  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา : สวมชุดสูท
                     -  นักศึกษาจากคณะต่างๆ : สวมชุดพิธีการ