SPU : ม.ศรีปทุมจับมือ”ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)” ยกระดับนักศึกษาสหกิจศึกษาป้อนตลาดงานบัญชีคุณภาพ

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าโครงการสหกิจศึกษาสร้างโอกาสปูทางการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จับมือสถานประกอบการชื่อดังของประเทศ บริษัททีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) MOU ร่วมพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนางานวิจัย  พัฒนาคน ยกระดับสถาบันการศึกษาด้านสหกิจศึกษา ทางการบัญชีที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียนในปี63  ภายใต้แนวคิด “เจ้าแห่งการบัญชี 4.0”

UploadImage

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ลงนามร่วมกับ นายสำราญ  สิทธิศรีจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการและนางสาวเกษร โสภาวรรณ ผู้จัดการส่วนฝ่ายสรรหา ส่วนงานพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ บริษัททีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น14  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 

UploadImageUploadImage

โดยผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เจตนารมณ์ในความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาออกไปทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาด้านการวิจัยผลิตผลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศ จึงถือเป็นการยกระดับสถาบันสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านสหกิจศึกษาทางการบัญชี ที่มีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการบัญชีอย่างต่อเนื่องและได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฎิบัติงานด้านการบัญชี เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบัญชี 4.0 และก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านสหกิจศึกษา ทางทางการบัญชีที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของอาเซียนในปี63 

UploadImage

นอกจากนั้น ทางคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการร่วมงานกับองค์กรต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น สนับสนุนใก้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทันสมัย โดยการจัดอบรมให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง   สนับสนุนให้ออกไปสหกิจศึกษาฝึกปฎิบัติงานกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นประจำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จากการสนับสนุนดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมในปีนี้ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น  และนักศึกษาได้รับรางวัล โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์และการจัดการฯ  จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ประจำปี 2560 อีกด้วย

UploadImage