คณะบัญชี SPU ชวนนักบัญชีและผู้สนใจ Update ภาษียุค 4.0

UploadImage
 

เนื่องในโอกาสสถาปนาคณะบัญชี ครบรอบ 28 ปี
จัดเสวนาเรื่อง Update ภาษียุค 4.0
วันพฤหัสบดีที่  28  กันยายน  2560 เวลา 13.00-16.15 น.
ณ ออดิทรอเลี่ยม 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากร                                   
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
- อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
- อาจารย์วิไล วัชรชัยสิริกุล
- คุณสุรเดช เล็กแจ้ง
 
การเสวนาในหัวข้อ “Update ภาษี ยุค 4.0 ”
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีใหม่ในช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
 
นักบัญชีสามารถนับชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 3 ชั่วโมง
(รหัสหลักสูตรอยู่ระหว่างพิจารณาจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ)
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560
 
กรอกใบสมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดไฟล์สมัครไฟล์แนบ
กำหนดการ ไฟล์แนบ

ค่าสมัคร 500 บาท/ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2579 1111 ต่อ 2374,2375
E-mail : matta.si@spu.ac.th