สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและเยาวชน ด้วยการเดินตามในหลวง ร.9 ด้วยความพอเพียงด้วยตนเอง

UploadImage
 

คณะบัญชี ศรีปทุม บรรลุความร่วมมือทางวิชาการ  กับ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เป็นประธานร่วมบันทึกข้อตกลง กับ นายจีราวัฒน์ ชัยจรูญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ศิริโสภาพัณณวดี โดย ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการอบรมทางวิชาการ “บัญชีครัวเรือน”  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับจิตใจให้กับเยาวชน ให้มีความเข้าใจ เอื้อเฟื้อ และเห็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น ด้วยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยให้ความสำคัญแก่การสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพบัญชี และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560