SPU ชวนนักเรียน ม.ปลาย ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา แข่งขัน E-Commerce Young Talent Season 3

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาด ดอทคอม จำกัด จัดการประกวดแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3  E-Commerce Young Talent Season 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา
2.  สมาชิกในทีมจำนวนทั้งหมด 3 คน จะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน

คลิกดาวโหลดใบสมัคร

รางวัล
รางวัลที่ 1   ทุนการศึกษา 5,000  บาท  จำนวน   2   รางวัล  แบ่งเป็น
              - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.จำนวน 1 รางวัล
              - ระดับอุดมศึกษาและ ปวส.  จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2    ทุนการศึกษา 3,000  บาท  จำนวน 2 รางวัล  แบ่งเป็น
               - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. จำนวน  1  รางวัล
             - ระดับอุดมศึกษาและ ปวส.  จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3    ทุนการศึกษา  2,000     บาท     จำนวน  2  รางวัล  แบ่งเป็น
             - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. จำนวน  1  รางวัล
             - ระดับอุดมศึกษาและ ปวส.  จำนวน  1  รางวัล
รางวัลชมเชย  ทุนการศึกษา 1,000  บาท     จำนวน  8  รางวัล   แบ่งเป็น
             - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. จำนวน 4 รางวัล
             - ระดับอุดมศึกษาและ ปวส.  จำนวน 4 รางวัล
*หมายเหตุ  - ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร
             - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ
26 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00 - 12.00 น. พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมการบรรยาย
โดย คุณภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TARAD.COM พร้อมทีมงาน
ณ Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 
เวลา 13.00 - 16.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 11
 
26 ก.ค. - 25 ส.ค. 2560 การแข่งขันการทำการตลาดออนไลน์
 
31 ส.ค. 2560 ประกาศผลผู้ชนะรางวัลการประกวด
เวลา 9.00 – 11.30 น.  ณ ห้อง Theater ชั้น 3 อาคาร 11


สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2354 โทรสาร  0 2579 1111 ต่อ 2360  E-mail : amornthida.ka@spu.ac.th