ในขณะที่ประเทศไทย กำลังมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่การทำ Smart City

UploadImage
 

Smart City 
คือ การทำให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งอาคารถือเป็นจุดใหญ่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ภายในเป็นสำคัญ ถ้าเราทำให้คุณภาพชีวิตคนในอาคารดี ก็จะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผู้วางระบบอาคารต่างๆ ต้องใช้เทคนิคการออกแบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลสารสนเทศเข้ามาจัดการ และหนึ่งในบริษัทผู้นด้านการออกแบบอาคาร ก็คือ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวางระบบปรับอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

UploadImage
คุณเกชา ธีระโกเมน
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อีอีซี

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
 
อีอีซี พร้อมผลักดันให้ประเทศไทย เป็นเมืองในยุค 4.0 หรือ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการด้านวางระบบอาคารต่างๆ ให้มีการประหยัดพลังงานลงได้ นอกจากนี้ยังได้ค้นพบการวิจัย และการทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาพัฒนาต่อเติมนวัตกรรมเดิมๆ ให้ดีขึ้น จึงจับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ในการทำสหกิจศึกษา พร้อมส่งเสริมการนำนักศึกษาเข้ามาทำงานเป็นเสมือนหนึ่งพนักงานจริงๆ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษา พร้อมนำงานวิจัยมาพัฒนางานด้วยการวางระบบควบคุมระบบปรับอากาศ ถ้าเราประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศได้ก็จะช่วยลดพลังงานลงได้เยอะ เราจึงสร้างระบบตรวจจับความผิดพลาด ตรวจจับปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าของธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย และนักศึกษา ผลที่เกิดขึ้น ทำให้นักศึกษาได้ทำงานจริงกับมืออาชีพ สถานประกอบการที่มีชื่อเสียง ซึ่งจุดแข็งของ ม.ศรีปทุม เน้นเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ไม่จำเป็นต้องเก่ง แต่เรามาออกแบบ ให้โปรคเจคกับสิ่งที่อยากเป็นอยากทำให้กับสถานประกอบการณ์ จะสามารถพัฒนาตัวเองเป็นวิศวกรที่ดีได้ มีแนวทางของตัวเอง และเก่งในแนวทางของตัวเองได้ ซึ่งในวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมแล้วกับการส่งเสริมนักศึกษาและผลิตบัณฑิต เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง