ribbon

เชิญชวนอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านงานวิจัย ฟรี!

UploadImage
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านงานวิจัย


“การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS”
โดย  ผศ.ดร. พูลพงศ์ สุขสว่าง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา
25 กรกฎาคม 2560
Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

“การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ”
โดย  ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553
26 กรกฎาคม 2560
Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11

สำรองที่นั่งฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทร 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม