เชิญชวนอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านงานวิจัย ฟรี!

UploadImage
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านงานวิจัย

25 - 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.
Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทม กทม.


25 กรกฎาคม 2560 “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วย LISREL และ AMOS”
โดย  ผศ.ดร. พูลพงศ์ สุขสว่าง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ม.บูรพา

26 กรกฎาคม 2560 “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ”
โดย  ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553

สำรองที่นั่งฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โทร 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม