ชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดโลกกว้างโครงการ 20 บาท ฉลาดรอบโลก ปี 3 ประเทศเวียดนาม

UploadImage
 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับทุกคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกชั้นปี ร่วมโครงการ
 "โครงการ 20 บาท ฉลาดรอบโลก ปีที่ 3  ณ ประเทศเวียดนาม"
(ประมาณการจัดกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560)


สำหรับโครงการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาทุกคณะ
และทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รู้จักการเก็บออมเงิน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์นอก
ห้องเรียน ได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสําคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด และมีประโยชน์
โดยนักศึกษาได้มีโอกาสทัศนศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศ
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ
จากการเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1997