Review สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

สาขาการเงิน
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิเช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติงานระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันเดียวที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ AIRA มาลงทุนที่มหาวิทยาลัย เปิดเป็นห้องค้าที่ไม่ใช้แค่ห้องจำลอง แต่มีพนักงาน มีผู้จัดการของ AIRA ทำงานอยู่จริง สำหรับน้องๆ ที่เรียนในสาขาการเงิน ห้องค้านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ที่ให้น้องๆ ได้ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญที่กำลังให้คำปรึกษาลูกค้า พร้อมทั้งสอนน้องเป็นกรณีศึกษาตัวต่อตัว ซึ่งถ้าหากน้องๆ ที่สนใจและมีแวว อาจได้รับโอกาสร่วมทำงานกับ AIRA ต่อเลยอีกด้วย

Review สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน เช่น ที่ปรึกษาทางการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- ธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่ ร้านสปาแอนด์บิวตี้ ร้านอาหาร การก่อสร้าง ฯลฯ
- สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน
- หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ


Review สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม02

เนื้อหาวิชา

- หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
​- การวางแผนและควบคุมการเงิน
- การจัดการการเงิน
- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
- การเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
- การจัดการสินเชื่อ
- การวาณิชธนกิจ
- ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
- การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

Review สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม03

 
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนบริหารธุรกิจ สาขาไหนดี #บริหาร ศรีปทุม #บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน #สาขาการเงิน #การเงิน ศรีปทุม #เรียนการเงิน ที่ไหนดี #สาขาการเงิน เรียนเกี่ยวกับอะไร #เรียนการเงิน #เรียนการเงินยากไหม #เรียนการเงินดีไหม #จบบริหารการเงิน ทำอาชีพอะไรได้บ้าง #เรียนการเงินการธนาคารตกงานไหม