โครงการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจรรยาบรรณ และกฏหมายในการใช้ไอที

UploadImage
 

ดร.โสภา ตะพัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการภายใต้หัวข้อเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจรรยาบรรณ และกฏหมายในการใช้ไอที” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณ และกฏหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ