SPU ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Chosan University ประเทศเกาหลีใต้

UploadImage
 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Chosan University  Republic of Korea ซึ่งได้เข้ามาหารือ และสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งในอนาคต Chosan University ยินดีที่จะให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่งนักศึกษาเข้าไปอบรม และพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่ Chosan University  ประเทศเกาหลีใต้ต่อไป