ม.ศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา59 มอบรางวัลให้นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและรับผิดชอบต่อสังคม

UploadImage
 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศ

ในงานวันเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560  ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

โดยในปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมจากคณะต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในด้านต่างๆ
ให้กับมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ตลอดจนยังเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับคัดเลือก
เข้ารับรางวัลเกียรติยศ จำนวน 464 คน ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้นักศึกษา
ได้เกิดความภาคภูมิใจตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ตลอดจนการทำความดี
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

กำหนดการ
12.00-13.00 น. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน
                     นั่งตามลำดับหมายเลข
13.00-13.30 น. ซักซ้อมการรับรางวัล
13.45-14.00 น. ประธานในพิธีมาถึง
                     กล่าวรายงาน โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
14.00-15.00 น. พิธีมอบรางวัล
15.00-15.30 น. ประธานให้โอวาท
15.30-16.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
                     เสร็จสิ้นพิธีฯ