นักศึกษาปริญญาเอก นำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์

UploadImage
 

นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายงานความก้าวหน้า
ในการทำวิทยานิพนธ์  
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการทำหัวข้อวิจัย
จาก ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกอบด้วย ดร.มนตรีช่วยชู,
ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล, ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ

ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม อาคาร 40 ปีศรีปทุม ห้อง 11-1002