วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5

UploadImage
 

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5
ประจำปี 2560 และโครงการ  “บวร” ปีที่ 1  
วันเสาร์ที่ 25  มีนาคม 2560  ณ  วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

      จากการที่โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นั้นเป็นเรื่องของโลกที่ไร้พรมแดน หน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาลขยายการลงทุนและขยายงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อบริษัทข้ามชาติมากขึ้นคนในประเทศเกิดการรับรู้สิ่งใหม่ๆทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  โดยการยึดถือรูปแบบตามกระแสแห่งโลกสมัยใหม่ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นห่างเหินจากชีวิตจิตใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้นและเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดถือและปฏิบัติตามก็ทำให้เกิดความหลงผิดและสับสนวุ่นวายในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่น      ในเรื่องพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อยาเสพติดมีความเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมสังคมและเป็นสาเหตุแห่งปัญหาในการก่ออาชญากรรมมากขึ้นสิ่งที่จะทำให้เยาชนไทยดำเนินชีวิตตามแนวพุธศาสตร์ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 
      ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญของพุทธศาสนา ซึ่งในโอกาสนี้จึงจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสร้างความเข้มแข็งด้วยหลัก “บวร” ปีที่ 1 นี้ถือเป็นโอกาสร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่9 รัชการที่ 10 และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และเจ้าภาพร่วมหนักถึงการบรรพชาสามเณร อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในถ่ายทอดด้วยการจัดโครงการที่เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นวัฒนธรรมอันดีงามสามารถขัดเกลาอุปนิสัยยกระดับจิตใจของเยาวชนในชาติให้อ่อนโยนด้านการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหากได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจและสติปัญญาสามารถที่จะพัฒนาตนเองดำรงตนเป็นคนดีในสังคมได้การให้เยาวชนได้รับการบรรพชาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนจึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามเป็นการสืบทอดอายุและศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งและที่สำคัญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจะได้มีโอกาสในการที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวัด โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนรับรู้ถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป 
1.เพื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวดและชุมชนและรับรู้ถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธนธรรมไทย
2.เพื่อให้เยาวชนของชาติ ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในชีวิตได้
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเรียนรู้พระพุธศาสนาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
5.เพื่อให้วัด บ้าน โรงเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการจรรดลง รักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
 
กำหนดการ
 
07.30 น.    
        รวมตัวกัน ณ หน้าอาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
08.00-11.00 น.    
        เดินทางสู่ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อ มโนรมย์ จ ชัยนาท
11.00-12.30 น.    
        พิธีมอบผ้าไตร พิธีวันทาพัทธสีมา แห่นาคเวียนรอบโบสถ
12.30-13.30 น.    
        รับประทานอาหาร
13.30-14.00 น.    
        - พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 ประธานฝ่ายสงฆ์
        - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
        - ผู้แทนคณะดำเนินงาน กล่าวรายงานต่อหน้าประธานพิธี
14.00-15.0    น.    
        - เข้าสู่พิธีบรรพชา โดยพระอุปัชฌาย์ กล่าวสัมโมทนียกถา และให้โอวาทแก่สามเณร
        - ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระอุปัชฌย์ และพระสงค์
        - พระสงฆ์อนุโมทนา สามเณรใหม่ 
        - ผู้ร่วมพิธี กรวดน้ำรับพร
15.00-16.0    น.    
        - มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เรียนดี แต่ยากจน
        - แนะนำรายละเอียดและแผนโครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ตามหลัก บวร โดยผู้ประกอบการ 20 หน่วยงาน และ ผู้นำ
      เกษตรกร 3 หมู่บ้าน  (ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการคัดเลือกให้ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ตามหลัก บวร)