ผลงานและรางวัล

บัญชี SPU : เผยเคล็ดลับแนวคิดความสำเร็จ นวัตกรรม to Impressลูกค้า

บัญชี SPU : เผยเคล็ดลับแนวคิดความสำเร็จ นวัตกรรม to Impressลูกค้า นักศึกษาบัญชี SPU เรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เคล็ดลับสร้างนวัตกรรมอย่างไรให้ประทับใจลูกค้าด้วยแนวคิด UX/UI design” กับ

เพิ่มเติม »

บัญชี SPU : นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม คว้า 18 รางวัลวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ระดับชาติ

บัญชี SPU : นักศึกษาปริญญาโทบัญชี ม.ศรีปทุม คว้า 18 รางวัลวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ระดับชาติ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU รุ่นที่ 19 รับทุนสูงสุด 20,000

เพิ่มเติม »

ปริญญาโทบัญชี SPU: ปรับยศ เป็นร้อยโท ขอแสดงความยินดีกับ – ร้อยโท ชาญชัย ประเสริฐสังข์ นายทหารรับ-จ่ายเงิน กรมข่าวทหารบก

ปริญญาโทบัญชี SPU: ปรับยศ เป็นร้อยโท ขอแสดงความยินดีกับ – ร้อยโท ชาญชัย ประเสริฐสังข์ นายทหารรับ-จ่ายเงิน กรมข่าวทหารบก รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU รุ่นที่ 19

เพิ่มเติม »

บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ ทองเปลว และนางสาวอภิสรา สังมิ นักศึกษาคณะบัญชี

บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ ทองเปลว และนางสาวอภิสรา สังมิ นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับรางวัลชมเชย สหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทนานาชาติ การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เพิ่มเติม »

บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ระดับดี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

บัญชี SPU : ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ระดับดี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช

เพิ่มเติม »

บัญชี SPU: ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี (วช.)

บัญชี SPU: ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เพิ่มเติม »

การบัญชี

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 140,800 35,80038,40014,700
ปีการศึกษาที่ 243,50037,10014,700
ปีการศึกษาที่ 342,50039,10014,500
ปีการศึกษาที่ 418,90019,000
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)304,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบัญชี
การบัญชี240,800 35,800304,200
การบัญชี – ภาษีอากรและการตรวจสอบ240,800 35,800304,200
การบัญชี (หลักสูตร ปวส.)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์ On-Zoom)242,600 37,600179,600

การบัญชี ปวส.

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 242,50038,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต36180,000

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี48682,500