(Ph.D. Accountancy) 3 ปี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารทางด้านบัญชี นักวิชาการด้านบัญชี และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยม

จุดเด่นของสาขา

” มุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษี “

– สร้างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ สามารถสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ
– มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแต่ละรายวิชาจากภาครัฐ เอกชน สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
– มีคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดระหว่างจัดทำวิทยานิพนธ์
– นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี สามารถนับชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development : CPD)
– รับทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบัญชีหรือเทียบเท่า และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ค่าเทอมสาขา

ค่าเทอมที่ 1

(Ph.D. Accountancy) 3 ปี
682,500 ตลอดหลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิต / 48
Popular

*ค่าหน่วยกิตเสริมวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี)   3,000 บาท/วิชา

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ปริญญาโท

 1. ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท * ได้รับคืน เมื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
 3. ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท
 4. ค่าสมัครเรียนปริญญาโท 200 บาท
 5. ค่าสมัครเรียนปริญญาเอก 1,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารทางด้านบัญชี นักวิชาการด้านบัญชี และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
– มีความเป็นผู้นำ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
– มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการบัญชีให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
– มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
– มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านบัญชีจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
– มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบัญชี ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. – ไฟล์แนบ

หลักสูตรได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากร – ไฟล์แนบ

หนังสือ สกอ. รับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พศ.2558) – ไฟล์แนบ

โครงสร้างหลักสูตร

เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

รายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Course) (ไม่นับหน่วยกิต)

                                                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
 ACT602การอ่าน เขียน และนำเสนอทางวิชาการระดับนานาชาติ
(International Academic Reading, Writing and Presentation)
NC
ACT603การบัญชีร่วมสมัย
(Contemporary Accounting)
NC
ACT606สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
(Advanced Statistics for Research)
NC
 


หมวดวิชาบังคับ (Required Course) (3 หน่วยกิต)        

                                                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ACT710ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีขั้นสูง
(Advanced Research Methodology in Accounting)
3(3-0-9)

 

หมวดวิชาเลือก (Elective Course) (9 หน่วยกิต)

                                                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ACT720สัมมนาการวิจัยการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร
(Seminar in Financial Accounting and Managerial Accounting Research)
3(3-0-9)
ACT721สัมมนาการวิจัยการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(Seminar in Auditing and Internal Auditing Research)
3(3-0-9)
ACT722สัมมนาการวิจัยการวางระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Seminar in Accounting System Design and Accounting Information System Research)
3(3-0-9)
ACT723สัมมนาการวิจัยการภาษีอากร
(Seminar in Taxation Research)
 
3(3-0-9)
ACT724สัมมนาการวิจัยการกำกับดูแลกิจการ
(Seminar in Corporate Governance Research)
3(3-0-9)
ACT725สัมมนาหัวข้อพิเศษในการวิจัยทางการบัญชี
(Seminar in Special Topics of Accounting Research)
3(3-0-9)
 


หมวดอื่นๆ (Others)

                                                     หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
QEA700การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
(Written Qualifying Examination)
NC
QEA701การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า
(Oral Qualifying Examination)
NC
ACT898วิทยานิพนธ์
(Thesis)
48
ACT899วิทยานิพนธ์
(Thesis)
36
 

               

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทบัญชีหรือเทียบเท่า
     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
     ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าศึกษาอาจจะต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานทางการบัญชีเพิ่มเติม

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
     ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานทางการบัญชีเพิ่มเติม

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุมว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
 • (อักษรย่อ) : ปร.ด. (การบัญชี)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Philosophy (Accountancy)
 • (อักษรย่อ) : Ph.D. (Accountancy)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
 • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Accountancy

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปี

CAREER PATH

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D. Accountancy) 3 ปี

– ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
– ผู้ประกอบกิจการตนเอง อาทิ เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี
– ที่ปรึกษา อาทิ ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน ด้านบัญชีบริหาร ด้านการสอบบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านภาษีอากร และด้านสารสนเทศทางการบัญชี
– อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เอื้อชนะจิต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดีคณะบัญชี รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

คณะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ สามารถประกอบอาชีพได้ทัดเทียมระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงมีความร่วมมือกับองค์กร สมาคมในวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี48682,500

การบัญชี

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 140,800 35,80038,40014,700
ปีการศึกษาที่ 243,50037,10014,700
ปีการศึกษาที่ 342,50039,10014,500
ปีการศึกษาที่ 418,90019,000
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)304,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบัญชี
การบัญชี240,800 35,800304,200
การบัญชี – ภาษีอากรและการตรวจสอบ240,800 35,800304,200
การบัญชี (หลักสูตร ปวส.)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์ On-Zoom)242,600 37,600179,600

การบัญชี ปวส.

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 242,50038,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต36180,000

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600