สร้างคุณ

ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

จบไป

มีงานทำ 100%

ฝึกปฏิบัติงานจริง

ที่ศูนย์ S-PAC

จบ ป.ตรี

ได้ภายใน 3 ปี

ปวส.

จบภายใน 1 ปี 6 เดือน

นักบัญชียุคดิจิทัล “เก่งภาษา เก่งภาษี เก่งไอที มีจรรยาบรรณ เป็นนักบัญชีมืออาชีพ”

     คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2532 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงความสำคัญในวิชาชีพบัญชี จึงมีมติสถาปนาสาขาวิชาการบัญชีเป็นคณะๆ หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 เป็นต้นมา

 

               คณะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ สามารถประกอบอาชีพได้ทัดเทียมระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงมีความร่วมมือกับองค์กร สมาคมในวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ วิชาชีพและเทคโนโลยี และร่วมกันทำหลักสูตรอบรมเพื่อเสริมศักยภาพนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ได้ฝึกปฏิบัติจริง เน้นกรณีศึกษาและบูรณาการกับศาสตร์อื่น  พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้นักศึกษาในการนำไปประกอบอาชีพ โดยเน้น “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” สามารถทำงานได้จริง  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี ภาษา การเงิน บริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ก้าวทันกับ “ยุคดิจิทัล สู่ Thailand 4.0”  เป็น “นักบัญชียุคดิจิทัล”  ดังปณิธานของคณะฯ  “เก่งภาษา เก่งภาษี เก่งไอที มีจรรยาบรรณ เป็นนักบัญชีมืออาชีพ”จากความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว คณะได้ทำการสำรวจ พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสามารถได้งานทำ 100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อนสำเร็จการศึกษา 


                  ปัจจุบันคณะบัญชี จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย  (1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เรียนภาคปกติ  เรียน 3 ปี  (2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรณีเทียบโอนจาก ปวส. เรียนภาคปกติ 1 ปี 6 เดือน เรียนวันอาทิตย์ 1 ปี 8 เดือน และเรียนวันอาทิตย์ 1 ปี 8 เดือน (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom)  (3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรณีเทียบโอนปริญญาที่ 2 เรียนวันอาทิตย์ 1 ปี 8 เดือน  (4) หลักสูตรในระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เรียน 1 ปี และระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบัญชี เรียน  3 ปี

Are You Ready To Start?

การบัญชี

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 140,800 35,80038,40014,700
ปีการศึกษาที่ 243,50037,10014,700
ปีการศึกษาที่ 342,50039,10014,500
ปีการศึกษาที่ 418,90019,000
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)304,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
คณะบัญชี
การบัญชี240,800 35,800304,200
การบัญชี – ภาษีอากรและการตรวจสอบ240,800 35,800304,200
การบัญชี (หลักสูตร ปวส.)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์)242,600 37,600179,600
การบัญชี (หลักสูตร ปวส. วันอาทิตย์ On-Zoom)242,600 37,600179,600

การบัญชี ปวส.

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60041,00014,700
ปีการศึกษาที่ 242,50038,800
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์)

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต36180,000

การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษาที่ 142,600 37,60039,00019,800
ปีการศึกษาที่ 241,10037,100
ปีการศึกษาที่ 3
ปีการศึกษาที่ 4
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2
  ค่าเทอม (4ปี)179,600

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
เสาร์-อาทิตย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี48682,500