news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

วงจรคุณภาพ PDCA

14 มี.ค. 2555

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “การอบรมผู้นำนักศึกษาเกี่ยวกับการนำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 11-906 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม