news

ประชาสัมพันธ์

แก้ไขS__18506148

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax auditor) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร แห่งประเทศไทย

8 มิ.ย. 2559

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax auditor) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 2-3 และ 9 กรกฎาคม 2559 (รวม 3 วัน) เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 11-1003 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ค่าสมัครอบรม 1,800 บาท (บัญชี ธ.ทหารไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะบัญชี) สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่ 158-1-07276-4

สมัคร ออนไลน์ ได้ที่นี้ 

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-579-1111 ต่อ 2375

E-mail : dolrawee.no@spu.ac.th , Matta.si@spu.ac.th