บริการ

INFOGRAPHIC

สำนักงานวิชาการ

-การเตรียมตัวสอบก่อนการเข้าห้องสอบ (11/02/2015)
-การขอสอบชดเชย (เหตุสุดวิสัย) (12/02/2015)
-การขอสอบซ้อน (Upd 01/06/2015)
-การสอบ Placement Test (05/03/2015)
-การขอสอบแก้ตัวปลายภาค (12/02/2015)
-การขอเปิดหลักสูตร (09/02/2015)
-ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร (09/02/2015)
-การขอเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา (18/03/2015)

สำนักงานทะเบียน

-ขั้นตอนการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี (Upd 06/11/2014)
-วิธีตรวจสอบตารางเรียน (Upd 05/01/2015)
-ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิต เกินจาก มหาลัยกำหนด (Upd 07/01/2015)
-ขั้นตอนการขอลงทะเบียนล่าช้า, เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่มเรียน (Upd 04/05/2015)
-การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (Upd 30/05/2015)
-การขอทำบัตรนักศึกษาทดแทน (04/05/2015)
-การขอย้ายรอบสาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา (16/07/2015)