บริการ

งานสถิติและสารสนเทศ

   งานสถิติและสารสนเทศ (Statistic and Academic Information Section :SAI )

      1.งานพัฒนาระบบงานวิชาการ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

      2.งานจัดทำข้อมูลเชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานวิชาการ

      3.งานบริการข้อมูลออนไลน์

      4.งานจัดทำข้อมูล FTES

      5.งานข้อมูลระบบการประกันคุณภาพ (FIS)

      6.งานจัดทำเอกสาร SAR  และ รายงานประจำปี 

      7.งานตรวจสอบ วิเคราะห์ การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)

      8.งานตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลโครงการสอน แผนการสอน การดำเนินการรายวิชา  (มคอ.3 – มคอ.7)

      9.งานประสาน รวบรวม จัดระบบเอกสารข้อมูลตามองค์ประกอบการเรียนการสอน

      10.งานระบบการบันทึกโครงการสอนและแผนการสอน