บริการ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (General Office Administrative  Section : GOA)

      1.งานจัดการประชุม

      2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

     3.การจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณ การเงิน พัสดุ-ครุภัณฑ์

     4.การบริการข้อมูลแก่คณาจารย์และนักศึกษา

     5. งานธุรการ งานสารบรรณ (รับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน การเบิกพัสดุและครุภัณฑ์)

     6. งานพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน สวัสดิการ รวมทั้งการศึกษาต่อ

      7.งานโครงการพิเศษด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่น

      8.การกำกับ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

      9. งานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ

      10.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน