บริการ

การสอบ

o ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการสอบ พ.ศ.2540 คลิ๊ก

o ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่องการแต่งกายนักศึกษา

o แนวปฏิบัติในการเข้าสอบของนักศึกษา คลิ๊ก

o ไม่มีตารางสอบต้องทำอย่างไร? คลิ๊ก