บริการ

งานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

 งานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน(Learning and Teaching Standards Section : LTS)

 

1.การตรวจสอบแผนการเรียน ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

 

2.การตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และกรอบพันธกิจ

 

3.งานประมาณการค่าสอน ของอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ

 

4.งานให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานเกี่ยวกับการวางแผนห้องเรียน

 

5.การประสานการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการสอนทางไกล  ระบบออนไลน์

 

6.การอำนวยความสะดวก  กำกับ ตรวจสอบ  การเรียนการสอน รายวิชาต่างๆ

 

7.การจัดโครงการพัฒนาผู้สอน และสื่อการสอน ให้ทันสมัย และมีมาตรฐานคุณภาพ