บริการ

งานมาตรฐานการวัดและประเมินผล

งานการวัดและประเมินผล( Examinations and Assessment Standards Section : EAS )

 

1.การจัดสอบตามปฏิทินการศึกษา

 

2.การตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่อง  OMR

 

3.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ

 

4.การตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

 

5.การตรวจสอบ/ กลั่นกรองการขออนุมัติปรับแก้รายงานผลการศึกษาของคณะต่างๆ

 

6.การจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่   การจัดสอบเทียบโอนตามอัธยาศัย

 

7.การจัดทำคลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ