บริการ

งานมาตรฐานหลักสูตร

งานมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Development Standards Section :CDS)

1.การขอเปิดหลักสูตร  สาขาวิชาใหม่  และการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเดิม

2.การเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

3.การพิจารณาและวิเคราะห์การกำหนดแนวนโยบาย

4.การประสานองค์กรวิชาชีพ คณะ หลักสูตรต่างๆ

5.วิธีคิดหน่วยกิตและเวลาการสอนและการเรียนรู้ (Click)