บริการ

แผนกมาตรฐานการศึกษา

แผนกมาตรฐานการศึกษา (Department of Education Standards)
1. งานมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Development Standards Section :CDS) 
2. งานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน (Learning and Teaching Standards Section : LTS)
3. งานการวัดและประเมินผล( Examinations and Assessment Standards Section : EAS )