บริการ

การรับรองหลักสูตร

การรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ

1.สภาวิชาชีพบัญชีรับรองหลักสูตร พ.ศ.2551

2.สภาสถาปนิกรับรองหลักสูตร พ.ศ.2553

3.สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร ปี 2546-2550

4.สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร ปี 2551-2555

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

 

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

ดูรายละเอียด

 5.สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร ปี 2555-2559
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
ดูรายละเอียดanigif1
ดูรายละเอียดanigif1
ดูรายละเอียดanigif1
ดูรายละเอียดanigif1