ถาม-ตอบ

ถาม : ทำไมไม่ได้เรียนกลุ่มเดียวกับเพื่อน

ตอบ :  เนื่องจากในแต่ละรายวิชาต้องกำหนดจำนวนที่นั่งเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม : จะลงทะเบียนแล้วกลุ่มเรียนเต็ม จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ : กรณีกลุ่มเต็มขอให้นักศึกษาแจ้งความจำนงผ่านระบบ Internet  

ถาม : ทำไมจึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

ตอบ  :   ขอให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลรายวิชากลุ่มเรียน/สาขา ก่อนลงทะเบียน 

 
ถาม : ถ้าไม่มีรายชื่อเข้าห้องสอบ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  :  ให้นักศึกษานำใบเสร็จการชำระเงินการลงทะเบียนมาติดต่อสำนักงานวิชาการ

ถาม : ถ้าไม่มีผลสอบประจำภาค จะต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ  :  นักศึกษาต้องนำใบเสร็จการลงทะเบียนมาติดสำนักงานวิชาการ