ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานวิชาการ
ติดต่อสอบถามได้ที่ชั้น 1 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์
โทร.
: โทร.1553
อีเมล์
: academic@spu.ac.th