ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม


ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Education), Indiana University Bloomington, U.S.A.
Ed.D. (Honoris Causa) (Education Administration), Kensington University, California, U.S.A.
พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ร.บ. (รัฐศาสตร์) โรงเรียนนายตำรวจ
M.P.A. (public Affairs) Kentucky State University, U.S.A
ดร.โสภิต ภาโนมัย
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น

วุฒิการศึกษา :
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
M.B.A. (Management Information), University of Houston, U.S.A.
Psy.D. (East-West Psychology), Arcadia University, U.S.A.
รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
บช.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Certificate in Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, U.S.A.
ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8
รศ. ดร.ชาติชาย อิสรัมย์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. (พลานามัย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Physical Education and Recreation) Emporia State University, U.S.A.
Ph.D. (Higher of Education Administration) University of North Texas,U.S.A.
กิติกุล ปุณศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา :
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.I.E. (Industrial Engineering), Mississippi State University, U.S.A.
ผศ. ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

วุฒิการศึกษา :
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Certificate in International Research Colorade Int. of EDU. Inc., U.S.A.
ผศ.นรินทร์ พนาวาส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
M.S. Distinction (Telecommunications Science) Assumption University
ณิชาภา เทียมคลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ. ดร.สุเทพ อุสาหะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
กศ.บ. (เคมี) วิทยาลัยการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Education) Southern Illinois University - Carbondale, U.S.A.
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วุฒิการศึกษา :
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
D.B.A. (Management), Nova Southeastern University, U.S.A.
พนรัญชน์ ยังสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นายสมเกียรติ สมบูรณ์เงิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า