ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม


ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Ph.D. (Honoris Causa) (Education Administration)
Kensington University, California, USA

ปริญญาโท M.S. (Education)
Indiana University, USA

ปริญญาตรี กศ.บ. (การประถมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ร.บ.(รัฐศาสตร์) โรงเรียนนายตำรวจ

M.P.A.(public Affairs) Kentucky State University, U.S.A
ทัศนีย์ รัศมิทัต
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท M.A.Ed. (Administration and Supervision)
Adamson University, Philippines

ปริญญาตรี B.S.E. (Mathematics)
Adamson University, Philippines
โสภิต ภาโนมัย
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา พุคยาภรณ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Psy.D. (East-West Psychology)
Arcadia University., U.S.A.

ปริญญาโท MBA (Management Information)
University of Houston, USA

ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จิณดา เตชะวณิช
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
Cert. (Hotel Management)
Cornell University, U.S.A.

M.A. (International Relations)
University of Kansas, U.S.A.

ร.บ. (การต่างประเทศและการฑูต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. บุษบา ชัยจินดา
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Psy.D. (Organizational Management)
Alliant International University, USA

ปริญญาโท M.P.A. (Public Affairs)
Kentucky State University, USA

ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ. ดร. ชาติชาย อิสรัมย์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Ph.D. (Higher Education Administration)
University of North Texas, USA

ปริญญาโท M.S. (Physical Education)
Emporia State University, USA

ปริญญาตรี กศ.บ. (พลานามัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กุศล สังขนันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท น.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร น.บ.ท. (กฎหมาย)
สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปรีชา ธีระวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ปริญญาตรี กศ.บ. (เคมี)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
บรรพต ปานจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี คบ. (จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
รศ. กาญจนา มณีแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
ศรีพรหมา จันทร์เมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท M.A. (Economics)
Long Island University, U.S.A.

ปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา