ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม


ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Ph.D. (Honoris Causa) (Education Administration)
Kensington University, California, USA

ปริญญาโท M.S. (Education)
Indiana University, USA

ปริญญาตรี กศ.บ. (การประถมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
พล.ต.ต.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ร.บ.(รัฐศาสตร์) โรงเรียนนายตำรวจ

M.P.A.(public Affairs) Kentucky State University, U.S.A
ทัศนีย์ รัศมิทัต
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท M.A.Ed. (Administration and Supervision)
Adamson University, Philippines

ปริญญาตรี B.S.E. (Mathematics)
Adamson University, Philippines
โสภิต ภาโนมัย
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา พุคยาภรณ์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก Psy.D. (East-West Psychology)
Arcadia University., U.S.A.

ปริญญาโท MBA (Management Information)
University of Houston, USA

ปริญญาตรี น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

วุฒิการศึกษา :
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รศ. วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

ปริญญาตรี กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
กิติกุล ปุณศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท M.I.E. (Industrial Engineering)
Mississippy State University, USA

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นรินทร์ พนาวาส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท M.S. Distinction (Telecommunications Science)
Assumption University

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณิชาภา เทียมคลี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สิทธิชัย อิ่มอ่อง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางเขน
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก D.B.A.(management)
Nova Southeastern university, U.S.A.

ปริญญาโท นศ.บ. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี น.บ.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ. ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก กศ.ด. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท บช.ม. การบัญชีวางแผนและควบคุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม