• มาลินี พุคยาภรณ์มาลินี พุคยาภรณ์
  • รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์รศ. ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์
  • ปราโมทย์ โชติมงคลปราโมทย์ โชติมงคล
  • ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
  • ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปักดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
  • ศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัยศ. ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
  • ดร. สนั่น อังอุบลกุลดร. สนั่น อังอุบลกุล
  • รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์รศ. ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  • กฤช กาญจนาภากฤช กาญจนาภา
  • รัศมี วิศทเวทย์รัศมี วิศทเวทย์
  • รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบรศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ
dr.malinee-p
มาลินี พุคยาภรณ์
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา :

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์: John Dewey University Consortium of America